Hír: Pályázati felhívás önkormányzati lakás bérbeadására
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2018 október 15 hétfő - 16:52:11


loffler-palota-abonyban-abony-abonyi-abony.hu-2018.jpgAbony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező

Abony, Vasút út 2. I/1. szám alatti 86 m2 alapterületű   

2 és fél szoba, konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.  

Bérlet időtartama: 5 év (A lakás ismételt bérbeadására nincs lehetőség!)

Bérbeadás jogcíme: nem szociális bérlakás 

Bérleti díj:  45.150,- Ft/hó 

Bérbeadás feltételei:  

1. Lakás bérletére jogosult az abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Abonyban tartózkodó nagykorú személy, aki
a) az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgára vagy 
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagy 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személy.2. Nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:

1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,-Ft) 50-szeresét meghaladó értékű építési telek, vagy egyéb ingatlan tulajdonjogával rendelkezik, 
2. az ország területén önálló állami vagy más önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,
3. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladó értékű ingó vagyon tulajdonjogjogával rendelkezik 
4. pályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírását tesz lehetővé, 
5. jogcím nélküli használó. 

A fenti kizáró tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni és alkalmazni kell.

3. Pályázni a pályázati adatlap és az egyéb szükséges dokumentumok benyújtásával lehet. 

A pályázati adatlap átvehető ügyfélfogadási időben 2018. november 5. 11.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán, vagy letölthető az Abony Város hivatalos honlapjáról (www.abony.hu). 

A pályázó a pályázati adatlap kitöltésével nyilatkozik: 
- jövedelmi, ingatlan-vagyoni viszonyairól, valamint családi állapotáról 
- a vele együtt költöző személyek ingatlan-vagyoni viszonyairól
- a lakás lakbérének egyösszegű megfizetésére vonatkozó összegről, amelynek minimum 3 hónapra eső egyösszegű lakbérnek (2 havi óvadék, 1 havi előleg) kell lennie 
- a bérbe adás feltételeinek elfogadásáról

A pályázatra benyújtott jelentkezési lapon, illetve a kérelemben szereplő adatok valódiságát a Hivatal jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés a munkáltató, és az igazolásokat kiállító szervek megkeresésével, helyszíni adategyeztetéssel, illetve a pályázó (kérelmező) meghallgatásával történhet.
 
4. Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több lakásra is nyújthat be külön-külön jelentkezési lapot úgy, hogy a megpályázott lakások sorrendjét mindegyik jelentkezési lapon feltünteti. A pályázaton - a megjelölt sorrend figyelembevételével - a pályázó egy lakás bérletét nyerheti el, a többi lakás vonatkozásában a pályázata elutasításra kerül.

5. Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet kizárólag együttesen nyújthatnak be.  

6. A pályázatot az nyeri, aki a lakás havi lakbérének egyösszegű megfizetésére a legmagasabb ajánlatot teszi.

A pályázat elbírálása: Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a jelentkezési lapok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül dönt. A pályázat elbírálása az Abony Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete alapján történik. 

Eredmény ismertetése: A Pénzügyi Bizottság döntéséről a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstől számított 8 napon belül. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő a pályázatában vállalt egyösszegű befizetését teljesítését igazolja. A döntésre jogosult a bérlőjelöltnek nem sorolt pályázók pályázatát elutasítja. Az elutasításról a Hivatal a pályázókat írásban értesíti.

Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: 2018. november 05. 12.00 óráig számozás nélküli, zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani.   

A pályázat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal, 
Településfejlesztési Osztály, Abony, Kossuth tér 1. 

A hiánypótlásra nincs lehetőség.   

A lakás megtekinthető ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN 2018. október 24. 10 óra

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán lehet. (Tel: 53/360- 135/ 145-ös mellék)

Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse. 

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135/145-ös mellék telefonszámon kapható.

Abony Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság

Letölthető dokumentumok:
- Pályázati adatlapEzen hír származási helye: abony.hu
( http://regi.abony.hu/news.php?extend.5334 )